Valencià Español
IniciEducacióInvestigacióBiblioteca VirtualNotícies

MÀSTER OFICIAL EN TRADUCCIÓ MEDICOSANITÀRIA

Presentació

Una activitat imprescindible
Un buit en la formació
Una aposta per la formació en traducció mèdica
Una trajectòria acadèmica continuada
En sintonia amb Europa: el Màster Oficial en Traducció Medicosanitària
Amb esperit interuniversitari
Un objectiu clar
Un tret distintiu: l'orientació temàtica del màster
Un valor afegit: la interdisciplinarietat dels estudis
Una metodologia innovadora de vocació constructivista


Una activitat imprescindible

La traducció medicosanitària és una activitat imprescindible per al desenvolupament de la comunicació i el coneixement mèdics en tots els seus vessants: divulgació, formació, investigació, entre d'altres. Estudis com el realitzat el 2005 per l'Agrupació de Centres Especialitzats en Traducció demostren que el mercat de la traducció mèdica es troba en creixement constant (en la data de l'estudi aquest tipus de traducció representava un 14,6% de la demanda empresarial a Espanya). Molts són els organismes que requereixen aquesta complexa especialització: editorials, laboratoris farmacèutics, organitzacions internacionals, hospitals, grups d'investigació, empreses d'equipament mèdic, entre d'altres. Es tracta, doncs, d'una especialitat de traducció que es presenta com una de les més fructíferes quant a possibilitats de treball i de desenvolupament professional i que, alhora, necessita nodrir-se de professionals amb una formació i uns coneixements específics.

Un buit en la formació

Tradicionalment, de la traducció medicosanitària s'han encarregat professionals de la medicina amb coneixements d'idiomes, fet que s'ha degut, en gran mesura, a la inexistència d'una titulació universitària que s'ajustara al perfil professional del traductor mèdic. Les encara vigents llicenciatures de Traducció i Interpretació van iniciar el camí tant cap a la formació específica requerida pel mercat laboral com cap al reconeixement acadèmic i professional del traductor mèdic. No obstant això, aquestes titulacions, tal i com estaven plantejades, no podien proporcionar una formació tan específica. Aquesta circumstància suposava la pèrdua de competitivitat dels llicenciats i, en conseqüència, la falta de professionals amb una formació universitària en traducció medicosanitària.

Una aposta per la formació en traducció mèdica

Conscient de la necessitat de formació i investigació en un camp tan nou i imprescindible com és la traducció mèdica, el Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I (UJI) va posar en marxa en el curs 2003-2004 un programa de postgrau propi en traducció de textos mèdics dirigit pel professor Vicent Montalt. Durant les cinc edicions realitzades, el postgrau ha omplit un buit de formació especialitzada, ha donat resposta a un sector important del mercat de la traducció i ha obert una via d'inserció laboral als estudiants de traducció.

Una trajectòria acadèmica continuada

Des que es va implantar el curs de postgrau propi en traducció de textos mèdics, el Departament de Traducció i Comunicació de l'UJI ha continuat el seu camí de forma constant en la formació de professionals de la traducció medicosanitària. Com es mostra a continuació, la trajectòria del curs de postgrau ha sigut progressiva i continuada. D'aquesta manera, el programa d'estudis ha anat adaptant-se a les noves necessitats d'ensenyament i d'aprenentatge fins a convertir-se en un màster oficial d'acord amb els plantejaments de la convergència europea:

En sintonia amb Europa: el Màster Oficial en Traducció Medicosanitària

Actualment, la reforma educativa iniciada amb la Declaració de Bolonya ha imposat canvis substancials en el sistema d'educació universitària. Així, el postgrau de traducció medicosanitària amb el qual l'UJI va començar el camí de la docència d'aquesta especialitat, es va transformar el 2007 per donar lloc al Màster Oficial en Traducció Medicosanitària, programa d'estudis que respon als plantejaments i la metodologia del nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).  

Aquest màster, que s'imparteix íntegrament de forma virtual a través de la plataforma Moodle, suposa, d'una banda, la continuació natural dels estudis de grau i, d'una altra, un pont cap a l'aprenentatge continuat durant tota la vida per a professionals en actiu, un dels objectius que vertebren el procés de convergència dins l'EEES.

Amb esperit interuniversitari

Encara que està coordinat per la Universitat Jaume I (UJI), el Màster Oficial en Traducció Medicosanitària destaca pel seu esperit interuniversitari, ja que està planificat en col·laboració amb la Universitat de València (UV) i la Universitat d'Alacant (UA).  

La cooperació entre aquestes universitats es va materialitzar, en un primer moment, en el Programa Oficial de Postgrau Interuniversitari (POP) La traducció i la societat del coneixement, com a resposta a la necessitat de la Comunitat Valenciana d'oferir formació especialitzada en traducció d'acord amb els plantejaments de l'EEES.

Si bé en l'actualitat el POP s'ha extingit per motius normatius, l'esperit interuniversitari, impulsat per la voluntat de sumar esforços i recursos tant humans con tecnològics, continua molt present. L'objectiu és col·laborar per aconseguir la màxima qualitat formativa.

Aquest esperit queda reflectit en el bloc d'assignatures comunes que comparteixen els tres màsters en col·laboració (Traducció Medicosanitària, UJI; Traducció creativa i humanística, UV, i Traducció Institucional, UA) així com en l'intercanvi de docents entre aquestes universitats.

Un objectiu clar

Aquests estudis condueixen a l'obtenció del títol oficial de Màster en Traducció Medicosanitària i tenen una finalitat clara: l'especialització dels estudiants, la qual, en l'últim tram del màster (15 crèdits ECTS), s'articula en dos possibles itineraris, el professional i el d'investigació.

  1. L'itinerari professional ofereix formació especialitzada en traducció medicosanitària a través de la realització de pràctiques professionals. Aquestes obrin les portes per a treballar en nombroses empreses i organismes relacionats amb l'àmbit biosanitari, tant del sector públic com del privat. Està, doncs, dirigit a la inserció laboral.
  2. L'itinerari d'investigació proporciona una iniciació a la formació investigadora i dóna pas a la realització de la tesi doctoral.

Un tret distintiu: l'orientació temàtica del màster

Comprendre el text original és la pedra angular d'una bona traducció, una traducció que possibilite la transmissió de coneixements i facilite la comprensió al lector. Si el traductor no comprèn el text original, no podrà fer-lo comprendre al receptor del text meta.

Aquesta és la premissa que vertebra el Màster Oficial en Traducció Medicosanitària, on la comprensió dels textos generats en l'àmbit medicosanitari és un dels principals objectius d'aprenentatge.

En funció d'aquest objectiu s'ha dissenyat una estructura de màster d'orientació temàtica, que exposa els estudiants a l'adquisició de coneixements mèdics bàsics com a pas previ a la realització d'assignatures de traducció especialitzada.

L'adquisició de nocions generals de medicina (anatomia i fisiologia, medicina interna, psicopatologia, biologia molecular, estadística i farmacologia) senta les bases per a entendre adequadament el text original i per facilitar la tasca de documentació. El traductor, com a lector del text de partida, necessita disposar d'un marc conceptual o esquema mental on ubicar i relacionar les nocions mèdiques presents en els textos. Així mateix, l'adquisició de coneixements mèdics es veu reforçada pel desenvolupament d'estratègies de comprensió com utilitzar informació etimològica, parafrasejar informació implícita, explorar metàfores, entre d'altres.

En el Màster Oficial en Traducció Medicosanitària tots aquests factors es materialitzen en la realització d'una assignatura, prèvia a les de traducció especialitzada. L'objectiu d'aquesta és dotar els estudiants d'uns coneixements nocionals que forgen la bastimentada conceptual necessària sobre la qual construir l'edifici que permeta afrontar la tasca de comprensió amb garanties d'èxit i traduir de forma fiable.

Aquesta orientació temàtica del màster permet que, encara que les llengües de treball siguen principalment l'anglès i l'espanyol, els continguts i la metodologia utilitzada puguen extrapolar-se a altres combinacions lingüístiques.

Un valor afegit: la interdisciplinarietat dels estudis

El Màster en Traducció Medicosanitària destaca pel seu caràcter interdisciplinari. Així, s'hi integren coneixements procedents de diverses disciplines que enriqueixen en gran mesura el procés d'aprenentatge de la traducció mèdica. A més, en el màster conflueixen diversos perfils de:

  1. estudiants, procedents de formacions acadèmiques molt diverses (metges, traductors, biòlegs, filòlegs, etc.) i amb distints tipus d'experiència professional, i
  2. professors, ja que l'equip docent del màster el formen tant professors universitaris com traductors, metges i investigadors.

Aquest marc interdisciplinari suposa un repte educatiu i hi constitueix un valor afegit.

Una metodologia innovadora de vocació constructivista

El Màster en Traducció Medicosanitària, impartit totalment en línia, es caracteritza per posar en pràctica una metodologia centrada en l'aprenentatge de l'estudiant. Mitjançant els recursos que ofereix Aula Virtual (grups de treball, fòrums, xats, tasques, wikis, eportfolios, etc.) s'hi promou, entre altres competències i habilitats, la participació, el treball en equip, l'aprenentatge autònom i la interacció amb la resta d'estudiants i amb el professorat.

Així mateix, existeix una figura clau que serveix de suport als estudiants al llarg del curs: el tutor. Aquest acompanya, guia i assessora els alumnes durant l'aprenentatge, proporcionant-los suport acadèmic, pedagògic i tecnològic.

Web desarrollada por Domdesor