IniciEducacióInvestigacióBiblioteca VirtualNotícies

Itinerari de pràctiques

L'itinerari de pràctiques (15 crèdits ECTS) del Màster en Traducció Medicosanitària s'ha estructurat tenint en compte les necessitats que planteja el món laboral. Per aquesta raó, en aquest itinerari els estudiants:

 1. realitzen un encàrrec de traducció de caràcter medicosanitari;
 2. tradueixen per a clients reals, com ara empreses del sector editorial o hospitals del sistema sanitari públic, i
 3. treballen a distància, però en comunicació constant amb el client.

La realització de l'encàrrec es completa amb l'elaboració d'una memòria on han de quedar reflectits els aspectes més importants tant del procés de traducció com de la traducció en si mateixa, entesa aquesta com a producte final destinat a un client real.

Objectius

Objectius generals

L'objectiu general de les pràctiques és l'assimilació per part dels estudiants de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l'àmbit de la traducció mèdica. Es tracta que els alumnes adquirisquen una visió concreta del que comporta dedicar-se professionalment a la traducció medicosanitària. D'aquesta manera se'n facilita la seua transició al mercat laboral.

Objectius específics

Els objectius específics de les pràctiques són:

 1. la traducció d'encàrrecs de treball reals per a organitzacions de distinta índole, des d'empreses del sector editorial fins a hospitals del sistema públic; 
 2. el desenvolupament del procés de comunicació amb el client: recepció de l'encàrrec, consideracions prèvies, requisits de qualitat, presa de decisions, terminis i formats de lliurament, etc.,
 3. la integració de les competències i els coneixements desenvolupats prèviament al màster, que van des de l'adquisició de nocions mèdiques fins a la redacció de textos meta amb la qualitat requerida pel client.

Metodologia

Per tal de facilitar la comunicació entre els distints participats, i atès que les pràctiques es realitzen totalment en línia, s'hi habilitaran diverses aules virtuals, una per a cada encàrrec proposat. Aquestes aules, que actuaran com a nexe de comunicació entre els estudiants, el client, l'expert en la matèria i el professor responsable, serviran per a: establir directrius prèvies amb l'empresa que realitza l'encàrrec; plantejar i resoldre dubtes; facilitar la col·laboració i la unificació de criteris de traducció amb la resta de companys, etc. Totes les aules seran ateses per:

 1. un representant de l'empresa que realitza l'encàrrec, el qual proporcionarà les directrius i els criteris de l'encàrrec de treball;
 2. dos representants de la Universitat Jaume I, que en aquest cas són el Prof. Vicent Montalt i el Prof. Juan Manuel García,
 3. un especialista en traducció mèdica, que orientarà els alumnes i resoldrà els dubtes que s'hi plantegen durant la realització de l'encàrrec.  

Els clients per als quals es realitzaran els encàrrecs de traducció seran els proposats pels professors responsables de l'assignatura.

Directrius per a l'elaboració de la memòria

Parts que ha de contenir la memòria

Tal i com s'ha comentat anteriorment, a més de l'encàrrec de traducció, l'estudiant ha de presentar una memòria on queden reflectits tant el procés com el resultat del treball. La memòria ha de contenir les següents parts:

 1. Índex, on han de quedar reflectits els apartats que componen la memòria així com la paginació.
 2. Introducció, en la qual s'han d'incloure els següents punts: motivació de l'elecció de l'encàrrec de treball; ubicació temàtica; descripció del gènere textual tant del text de partida com del text meta; consideracions sobre la situació comunicativa meta que puguen afectar la redacció del text d'arribada; consideracions sobre aspectes específics de l'encàrrec, etc.
 3. Text meta amb el text origen enfrontat, per facilitar-ne la correcció.
 4. Comentari: descripció dels problemes de comprensió i de traducció; raonament de les solucions aportades a dits problemes; avaluació dels recursos documentals utilitzats com textos paral·lels, glossaris, diccionaris, entre d'altres; exposició dels criteris de traducció adoptats, etc.

5.      Glossari terminològic, que ha d'incloure el terme en anglès, la definició i el terme en espanyol. També s'hi ha de fer constar tant la font de la definició com la dels termes equivalents en espanyol. 

 1. Bibliografia completa, tant de recursos impresos com electrònics. Aquest apartat ha de ser elaborat seguint les directrius de la Universitat Jaume I amb aquesta finalitat (http://www.uji.es/bin/publ/docs/normes.pdf).

Extensió aproximada:

L'extensió de la memòria serà d'entre 6.000 i 8.000 paraules (entre les quals no es computa l'apartat 3), i equivaldrà al 40% de la nota final.

Format:

 1. Tractament de textos en Word a doble cara.
 2. Font: Times New Roman.
 3. Interlineat: 1,5.
 4. Text justificat.
 5. Paper tamany DIN A4.
 6. Pàgines numerades.

Documents que s'han de presentar:

L'alumne ha de presentar dos documents:

 1. La memòria completa per al professor.
 2. Un document per al client que continga únicament el text meta.

La presentació d'ambdós documents haurà d'ajustar-se al format especificat en la secció "Format" de l'apartat Directrius per a l'elaboració de la memòria.

Encàrrecs de traducció realitzats en edicions anteriors

A continuació, i a manera d'orientació, s'hi descriuen els encàrrecs que es van realitzar en edicions anteriors:

 • En la primera edició del Curs de Postgrau en Traducció Mèdica (2003-2004), els alumnes participaren en la traducció del manual Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería, publicat a l'abril de 2005 per McGraw-Hill Interamericana d'Espanya CC Salut. La seua fitxa bibliogràfica es pot consultar a:

http://www.mcgraw-hill.es/html/8448605411.html

 • En la segona edició del curs (2004-2005), l'encàrrec va consistir en la participació dels alumnes en el procés de revisió de la segona edició del Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina de Fernando Navarro (que també es professor del màster), publicat al juliol de 2005 per McGraw-Hill Interamericana d'Espanya CC Salut. La seua fitxa bibliogràfica es pot consultar a:

http://www.mcgraw-hill.es/html/8448198085.html

 • En la tercera edició (2005-2006), els alumnes van traduir el llibre Consulta rápida. Cardiología, publicat al febrer de 2007 per McGraw-Hill Interamericana d'Espanya CC Salut. La seua fitxa bibliogràfica es pot consultar a:

http://www.mcgraw-hill.es/html/8448151623.html

 • En la quarta edició del curs (2006-2007), els alumnes participaren en la traducció del manual Investigación en enfermería, publicat al febrer de 2008 per McGraw-Hill Interamericana d'Espanya CC Salut. La seua fitxa bibliogràfica es pot consultar a:

http://www.mcgraw-hill.es/html/8448163907.html

 • En la primera edició del Màster Oficial en Traducció Medicosanitària (2007-2008), els estudiants triaren entre els següents encàrrecs:
  1. la traducció d'una part del tractat Harrison en la seua versió en línia, concretament de la secció de malalties respiratòries (Editorial McGraw-Hill Interamericana d'Espanya CC Salut);
  2. la traducció de prospectes de fàrmacs per a personal d'infermeria i la seua adaptació per a pacients (Servei d'Oncologia de l'Hospital Clínic Universitari de València),
  3. la traducció de guies per a pacients oncològics (Servei d'Oncologia de l'Hospital Clínic Universitari de València).

 

Web desenvolupada per Domdesor